Oscar Olssons Egna Verk

1. Aktuella folkbildnings- och skolfrågor: tal och uppsatser. Stockholm: Bonniers 1930

2. Betänkande och förslag rörande den andliga vården vid krigsmakten. 2 Reservantens

förslag, Stockholm: Thule, 1920

3. Bliv godtemplare! Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget, 1914

4. Bildningssynpunkter. Stockholm: Sv. Nykterhetsförlaget, 1914

5. Bokförteckning för studiecirklar och bibliotek. Utarbetad under medverkan av A.B.Fs

centralbyrå och studiekommittéer. Stockholm: A.B.F., 1924

6. Bokförteckning för studiecirklar och folkbibliotek. Stockholm: Sv. nykterhetsför-

laget, 1920

7. Bokförteckning för studiecirklar och mindre bibliotek. Stockholm: 1910

8. Bokförteckning för studiecirklar och mindre bibliotek. Stockholm: Eklunds, 1913

9 * Bokstugan, Studiecirkelns tidskrift. Stockholm: Norstedts, 1927

9. De engelska universiteten och folkbildningsarbetet. Stockholm: Eklunds, 1922

10. Demokratins skolor: ett folkligt program. Stockholm: Frihetens, 1943

11. Demokratins skolväsen: iakttagelser i amerikanska skolor. Stockholm: Norstedts, 1926

12. Den första studiecirkeln. Stockholm: ABF, 1942

13. Det svenska folkbildningsarbetet: en sammanfattning. Stockholm: Sv. nykterhetsför-

laget, 1922

14. Esaias Tegner: en folkskrift. Stockholm: Eklunds, 1911

15. Folkbildning och självuppfostran. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget, 1921

16. Folkbildningsarbete inom nykterhetsrörelsen. Stockholm: 1916

17. Folkbildningsarbetet i England: historisk sammanfattning. Stockholm: Eklunds, 1924

18. Folkbildningskommitténs utlåtande. Stockholm: Eklunds, 1923

19. Folkets bildningsarbete: erfarenheter och uppslag. Sv. nykterhetsförlaget 1911

20. Folkets bildningsarbete: erfarenheter och uppslag. Stockholm: 1912

21. Folkets bildningsarbete: erfarenheter och uppslag. Enskede: 2003, talbok

22. Folklig konstuppfostran: en översikt. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget, 1923

23. Folklig självuppfostran. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaghet, 1918

24. Folklig självuppfostran. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaghet, 1925

25. Fram för förbudet. Stockholm: 1915

26. Föreläsningsverksamheten och flyttande folkhögskolekurser. Stockholm: Sv. Nykter-

hetsförlaget 1918

27. Godtemplarordens folkupplysningsarbete. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget, 1906

28. Godtemplarordens kulturfront: ny framryckning. Stockholm: Edlunds, 1938

29. Godtemplarordens studiehandbok: stadgar jämte råd och anvisningar för bildande och

ledning av studiecirklar och föreläsningsanstalter äfven som anvisningar för själf-

studier. Stockholm: 1905

30. Godtemplarordens studiehandbok. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget 1907-1910

31. Godtemplarordens studiehandbok. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget 1915-1916

32. Godtemplarordens studiehandbok. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget 1915

33. Godtemplarordens studiehandbok. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget 1916

34. Godtemplarordens studiehandbok 1. Råd och anvisningar för bildande och ledning av

studiecirklar, bibliotek, folkhögskolor och föreläsningsanstalter. Stockholm: Sv.

Nykterhetsförlaget, 1910

35. Godtemplarordens studiehandbok 1. Råd och anvisningar för bildande och ledning av

studiecirklar, bibliotek, folkhögskolor och föreläsningsanstalter. Stockholm: Sv.

nykterhetsförlaget, 1907

36. Godtemplarordens studiehandbok 2. Anvisningar för självstudier i humanistiska

ämnen. Stockholm: Sv. nykterhetaförlaget 1907.

37. Godtemplarordens studiehandbok 3. Anvisningar för självstudier i naturvetenskap.

Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget, 1907

38. Godtemplarordens studieverksamhet. Stockholm: 1908

39. Godtemplarordens studieverksamhet, tillsammans med Mauritz Sterner. Stockholm:

Sv. nykterhetsförlaget 1914

40. Hans Larsson. Stockholm: Eklunds, 1949-1951

41. Hans Larsson. 1. Livsvägledaren i uppfostran. Stockholm: Eklunds, 1949

42. Hans Larsson. 2. Den politiske tänkaren. Stockholm: Eklunds, 1951

43. Ibsens dramer. Stockholm: Nordstedts, 1937

44. Kompaniets bokförmedling. Stockholm: Tr. –a. –b. Federativ, 1924

45. Nya metoder: iakttagelser från studieresor i Tyskland och Amerika. Stockholm: 1913

46. Praktische Volkserzichung in Sweden. Berlin 1931

47. Skolreform eller Nya klutar på gammalt kläde: tal och uppsatser. Stockholm: Tidens

1945

48. Småfolket och nykterhetsfrågan. Jönköping: 1914

49. Socialismen, vad den är och vad den vill: en folkskrift. Stockholm: Tidens, 1919

50. Studiecirkelbibliotek och biblioteksskötsel. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget 1916

51. Studiecirkelbibliotek och biblioteksskötsel. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget 1919

52. Studiecirkelbibliotek och biblioteksskötsel. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget 1920

53. Studiecirkeln: (en orientering). Stockholm: Eklunds, 1941

54. Studiecirkeln: (en orientering). Borgholm: Bildningsförlaget, 1994

55. Studiecirklar. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget, 1918

56. Studiecirklar. Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget, 1922

57. Studiecirklar och folkhögskolekurser, Stockholm: Sv. nykterhetsförlaget, 1915

58. Studiecirklarnas biblioteksverksamhet. Stockholm: 1914

59. Svenska folkets valhandbok med översikt av riksdagsordning och kommunalför-

valtning. Stockholm: 1919

60. Svensk språklära i 12 lektioner. Stockholm: 1917

61. Svensk språklära i tolv lektioner. Stockholm: Norstedts, 1917

62. Tillägg till Bokförteckning för studiecirklar. Stockholm: 1911-1912

63. Universiteten och det svenska folkbildningsarbetet. Stockholm: Gebers, 1925

64. Utkast till skolprogram. Stockholm: Frihet, 1944

65. Världsstorlogemötet i Stockholm 1930. Stockholm: Eklunds, 1930

66. 80-talets litteratur. Stockholm: Arbetarnas bildningsförbund, 1942