Folkbildaren

Oscar Olsson håller studiecirkel på ett nykterhetscafé i början av 1900-talet.

År 1891 väcktes förslag inom den svenska Godtemplarordern att ordna studieverksamhet på dess program efter mönster av de anglosaxiska godtemplarordrarnas bildningscirklar, så mellan hösten 1894 och våren 1902 startade Godtemplarordern i Lund en lång rad treåriga studiekurser. Dock kunde bara en av studiekurserna genomföras som planerat och den kursen leddes av Oscar Olsson. Oscar var emellertid inte nöjd med studiekursernas pedagogiska metod. Han vände sig mot det passiva lyssnandet och ansåg att dessa studiekurser endast kunde ge begränsade skolkunskaper. Han ville istället samla ihop intresserade människor i mindre grupper, med en gemensam önskan att bilda sig i bred mening utan detaljkunskaper. Det skulle bygga på ett aktivt, livslångt lärande på deltagarnas eget initiativ.

Oscar Olsson summerade sina erfarenheter av studiekursen:
”Andan i arbetet hade befunnits vara det väsentliga, inte kurserna. Den nya organisationen lade större vikt på författarna – tänkarna och diktarna än på lärarna, gav deras verk hedersplatsen framför läroböcker och handböcker. Det fria samtalets lärometod hade befunnits vara på helt anat sätt fruktbärande än lektioner och föreläsningar – den har ju också höga anor med de Platonska dialogerna som ouppnåeligt studiecirkelideal.

Oscars tankar kring pedagogik gav honom uppslag till ett par artiklar i IOGTs tidning Reformatorn i april 1902. Här beskrev han en ny integrerad studieform han valde att kalla studiecirkel, med de då existerande bildningsformerna läsecirkel, studiekurs och lånebibliotek som ingredienser. Den första studiecirkeln startade han själv söndagen den 31 augusti 1902 i Lund kallad A-cirkeln på olika nyktra caféer i Lund, såsom Blå Bandet, Café Edelweis och Hilda Perssons nykterhetscafé. Denna studiecirkel kom att existera i ca 60 år och vissa av deltagarna var med i 50 år. Denna gärning kom bland annat att ge Oscar Olsson epitetet studiecirkelns faderOlssons bidrag till den svenska skolans utveckling är oomtvistlig.

I studiecirkeln försvann inte bara lärarrollen utan även läroboken. Genom läsning och jämlika samtal kring originaltexter skulle studiekamraterna skaffa sig både medborgerlig och personlig bildning.

Bild från Café Edelweis i Lund - ett propert nykterhetscafé för arbetare och studenter som önskade ”läsa och förströ sig”. Flertalet studiecirkelträffar ägde rum på caféet som drevs av Hanna Larsson.