Priskommittén

2019 års Priskommitté för Oscarspriset i svensk folkbildning
Ordförande Anneli Hulthén, landshövding Skåne
David Samuelsson, MSc, FM, Generalsekreterare Studieförbunden
Mats Myrstener, FL i litteraturvetenskap med litteratursociologisk inriktning och bibliotekarie
Mats Bernerstedt, Ämneslärarexamen, konsult och utvärderare inom bl.a. folkbildningen. Tidigare chefs- o ordförandeuppdrag i studieförbund, folkhögskola och nationella civilsamhällets organisationer.
Stellan Boozon, FM, lektor i folkbildningskunskap och fd ledamot i Nationella rådet för folkbildningsforskning

Priskommitténs arbetsordning
Arbetsordningen fastställdes den 1 februari 2013

§ 1 Kommitténs sammansättning
Kommittén för Oscarspriset i Svensk Folkbildning består av fyra ledamöter och därtill en ordförande. Ledamöter samt ordförande utses årligen av ledningen för Oscar Olsson Museet i Malmö.

§ 2 Kommitténs ansvarsområden
Kommittén skall besluta om nomineringar till Oscarspriset i Svensk Folkbildning som godkänts, samt utse mottagare av priset och eventuella hedersomnämnanden.

§ 3 Årligt möte och kallelse
Kommittén sammanträder vid ett tillfälle under hösten, dock senast den 15 oktober.
Kommittén beslutar senast i februari månad varje år om tidpunkten för detta årliga möte, och detta datum offentliggörs snarast möjligt.
Ansvaret för offentliggörande ligger hos Oscar Olsson Museet i Malmö.
Vid detta årliga möte utses pristagare och eventuella hedersomnämnanden.
Tidpunkten för mötet ger sedan sista tidpunkt för nominering och övriga förfaranden enligt § 7 nedan.
Ordföranden utfärdar, i samråd med styrgruppen för Oscar Olsson Museet i Malmö,
som bistår med underlag, kallelsen till årligt möte.
Kallelsen utfärdas minst fyra veckor i förväg och på enklaste sätt via e-post eller vanligt brev.

§ 4 Närvaro
Ledamot som inte kan närvara personligen vid det årliga mötet får delta via telefon, videolänk eller på motsvarande sätt.

§ 5 Beslut
Kommittén är beslutsför när minst tre ledamöter deltar. Vid omröstning har varje ledamot en röst.
För kommittén gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i förvaltningslagen
(1986:223) 11 och 12 §§ om jäv, samt 18 § om omröstning.

§ 6 Mötesfunktionärer
Ordföranden leder mötesförhandlingarna.
Vid ordförandens frånvaro väljer de närvarande ledamöterna en förhandlingsordförande.
Kommittén väljer även en protokollssekreterare samt en justeringsman.

§ 7 Arbetsgång för nomineringsförfarande och kommitténs uppgifter
Nominatorer för priset är samtliga studieförbund som är medlemmar i Folkbildningsförbundet, landets folkhögskolor och folkbibliotek. Priskommitténs samtliga ledamöter och ordförande äger också rätt att framställa egna nomineringar
Nominering skall insändas till Oscar Olsson Museet i Malmö per e-post eller vanligt brev på särskild nomineringsblankett, som Oscar Olsson Museet i Malmö ska tillhandahålla.
Museiföreståndaren för Oscar Olsson Museet i Malmö diarieför och sammanställer nominerade kandidater med presentationer och motiveringar i en nomineringslista.
Nomineringar skall vara museiföreståndaren för Oscar Olsson Museet i Malmö tillhanda
senast åtta veckor före kommitténs årliga möte.
Nomineringslistan offentliggörs och tillställes var och en i priskommittén
senast fyra veckor före kommitténs årliga möte.

§ 8 Mottagare av Oscarspriset i Svensk Folkbildning jämte hedersomnämnananden
Kommittén granskar de på nomineringslistan uppförda kandidaterna.
Kommittén utser en mottagare av årets pris.
Kommittén har även möjlighet att utse en eller två som får ett hedersomnämnande,
d. v. s. diplom för hedervärd insats i sann folkbildningsanda.

§ 9 Protokoll och offentliggörande
Justerat protokoll utsändes så snart som möjligt efter mötet. Ansvaret för offentliggörande av priskommitténs beslut samt protokoll ligger hos Oscar Olsson Museet i Malmö.
I väntan på justerat protokoll kan ojusterat protokoll tillställas ledamöterna